ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
08 Sep 19, 06:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Spray this Insecticide if Tomato Fruit Borer Occurs?
Spray Indoxacarb 15.8 EC @ 10 ml or Chlorantraniliprole 18.5 SC @ 3 ml or Flubendiamide 20 WG @ 5 g or Novaluron 5.25% + Indoxacarb 4.5% SC @ 10 ml or Chlorantraniliprole 8.8% + Thiamethoxam 17.5% SC @ 10 ml per 10 lit of water.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
32
1