ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
If Thrips are observed in Cotton, which insecticide will you spray?
Spray Spinosad 45 SC @4 ml or Spinetoram 11.7 SC @ 20 ml or Fipronil 5 SC @10 ml or Dinotofuran 20 SG @3 g or Spiromesifen 22.9 SC @5 ml or Acephate 50% + Imidacloprid 1.8 SC @10 g per 10 lit of water.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
347
40
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್