ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಮೊಳಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಲಿನ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಹತ್ತಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆಯೇ?
ಬಾಧೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. ಕ್ಲೋರಿಪಿರಫೊಸ್ 20 ಇಸಿ @ 20 ಮಿಲೀ ಅಥವಾ ಫಿಪ್ರೋನೀಲ್ 5 ಎಸ್ಸಿ @ 5 ಮಿಲೀ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಲೀಟರಿನಷ್ಟು ಗಿಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಕಬೇಕು.
ಬಾಧೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. ಕ್ಲೋರೋಪೈರಿಫೊಸ್ 20 ಇಸಿ @ 20 ಮಿಲೀ ಅಥವಾ ಫಿಪ್ರೋನೀಲ್ 5 ಎಸ್ಸಿ @ 5 ಮಿಲೀ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಲೀಟರಿನಷ್ಟು ಗಿಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಕಬೇಕು.
313
31
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್