ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಹೀರುವ ಕೀಟದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬದನೆಕಾಯಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ.
ರೈತನ ಹೆಸರು – ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲೇಶಂ ರಾಜ್ಯ – ತೆಲಾಂಗಣ ಸಲಹೆಗಳು – ಪ್ರತಿ ಪಂಪಿಗೆ 8 ಗ್ರಾಂ ಫ್ಲೋನಿಕಾಮೈಡ್ 50% ಸಿಂಪಡಿಸಿ
354
85
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್