ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ
ತರಕಾರಿಗಳು
ಹಣ್ಣುಗಳು
ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳು ಬೀಜಗಳು
ಏಕ ದಳ
ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು
ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಹೂವುಗಳು
ಮೇವಿನ ಬೆಳೆ