ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Effective control of pomegranate thrips
First spray with cyantraniliprole 10.26 OD @ 5 ml and second spray after 10-15 days with neem oil @ 30 ml per 10 lit of water.
265
60
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್