ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು
Barrix - Magic Sticker (Yellow) Set of 5
220225
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
250351
TATA METRI (Metribuzin 70% WP) (500 Gm)
12001525
MH - Dhanustin 50 % WP (Canrabendazim) 500 g
320382
Cabriotop (Pyraclostrobin + Metiram) 300 g
660750
MH - Weedmar Super (2-4-D Amine Salt 58% SL) 1 Ltr
340471
Pronto (Imidacloprid 70% WG) 75 g
350425
MH Coragen (Rynaxypyr) 60 ml
8001097
Kitoguard (250 Ml)
600700
MH TATA METRI (Metribuzin 70% WP) (100 Gm)
240330
ಮ್ಯಾಟ್ಕೊ 500 (ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 8% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64%) 500 ಗ್ರಾಂ
590700
MH - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 250 g
7801211
MH KITOGUARD (100 ML)
280300
MH DOW TRACER (Spinosad 45% SC) 75 ml
14001557
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
310467
MH - Targa Super 5% EC (Quizalofopethyl) 250 ml
450525
MH TAKUMI (Flubendiamide 20% WDG) (100 g)
750845
MH Coragen (Rynaxypyr) 150 ml
19752710
Taqat(Hexaconazole 5% + Captan 70% WP) 250 g
340370
MH - Kasu - B 3L (Kasugamycin) 250 ml
280313
IPL Phasal Rakshak (Pseudomonas fluorescens) 1 Kg
250295
Dhanuka FAX (Fipronil 5% SC) 500 ml
520626
MH Roundup (1ltr)
320407
ರಾಕೆಟ್ (ಪ್ರೊಫೆನೋಫೋಸ್ 40% + ಸೈಪರ್‌ಮೆಥ್ರಿನ್ 4% ಇಸಿ) 500 ಮಿಲಿ
370584
UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
640750
MH Coragen (Rynaxypyr) 30 ml
435579
Sanjeevani (Trichoderma Viride) Powder (1 Kg)
250295
ಕ್ಯಾಬ್ರಿಯೊಟಾಪ್ (ಪೈರಾಕ್ಲೋಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ + ಮೆಟಿರಾಮ್) 600 ಗ್ರಾಂ
12801416
MH - Syngenta Ampligo (Chlorantraniliprole 10% + Lambda Cyhalothrin 5% ZC) 80 ml
720789
MH DOW DELEGATE (Spinetoram 120 SC) 100 ml
11501227
Taqat(Hexaconazole 5% + Captan 70% WP) 250 g
680760
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
290405
MH - MATCO (Matalaxyl8% + Mancozeb64% WP) - 250Gm
310400
MH DOW DELEGATE (Spinetoram 120 SC) 180 ml
20202124
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 500Gm
440560
MH Coragen (Rynaxypyr) 300 ml
39005381
MH UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
335383
Dupont - Benevia (180 Ml)
18401999
ರಾಕೆಟ್ (ಪ್ರೊಫೆನೋಫೋಸ್ 40% + ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ 4% ಇಸಿ) 1 ಲೀಟರ್
7201115
MH - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 Gm
320551
TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (100 g)
190205
MH DOW GOAL (Oxyfluorfen 23.5% EC) 250 ml
450590
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 250Gm
230300
ಟಾಟಾ ಮಾನಿಕ್ (ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% ಎಸ್ಪಿ) (250 ಗ್ರಾಂ)
395460
Avancer Glow (Azoxystrobin8.3%+MZB 66.7%WG) 300Gms
480580
MH - Targa Super 5% EC (Quizalofopethyl) 500 ml
840955
Carina (Profenofos 50% EC)500ml
335450
MH - MOXIMATE (Cymoxanil8% + Mancozeb64%) - 600Gm
720771
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
490696
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 500 g
560885
Nimcidin 10000 PPM (250 ML)
475655
MH DOW GOAL (Oxyfluorfen 23.5% EC) 100 ml
190273
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 50Gm
350452
Barrix - Catch Vegetable Fly Trap + Lure (One Set)
180180
Accon (500 Ml)
500535
MH - INDOFIL M-45 (Mancozeb 75 %WP) - 500Gm
200232
Iris (Aciflor 16.5% + Clodinafop 8% EC) 200 ml
330445
Sumitomo Danitol (Fenpropathrin 10 % EC) 500 ml
310425
Barrix - Catch Vegetable Fly Lure only
9090
UPL-LANCER GOLD-Acephate 50% + Imida 1.8%SP-250 g
240275
MH DOW SYSTHANE (Myclobutanil 10% WP) 100 g
235250
MH DOW SUCCESS (Spinosad 2.5% SC) 100 Ml
225235
Barrix - Magic Sticker (Blue) Set of 5
220225
MH - SULFIL (Sulphur 80 % WG) 1Kg
145150
Barrix - Catch Fruit Fly Lure only
9090
Barrix - Catch Fruit Fly Trap + Lure (One Set)
175180
ಧನುಕಾ ಒಮೈಟ್ (ಪ್ರೊಪಾರ್ಗೈಟ್ 57% ಇಸಿ) 250 ಮಿಲಿ
380410
IPL Kalichakra (Metarhizium anisopliae) 1 Kg
240295
ಇಂಡೋಫಿಲ್ ಮಿರ್ಜರ್ (ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಾಜೋಲ್ 18% + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 62% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ) 500 ಗ್ರಾಂ
540690
Kasu - B 3L (Kasugamycin) 1 ltr
9901100
Kasu - B 3L (Kasugamycin) 500 ml
510600
ಕಿಟಾಜಿನ್ (ಕಿಟಾಜಿನ್ 48% ಇಸಿ) 250 ಮಿಲಿ
270295
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 1 Kg
9801601
MH - RIMON (Novaluron 10 % EC) - 100ml
380406
MH DOW SUCCESS (Spinosad 2.5% SC) 500 Ml
8201000
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (150 g)
12101713
MH UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
165203
Score(Difenconazole 25 EC) 100 ml
450518
Stomp Xtra (700 ml)
500602
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
560620
ವೋಲ್ಟೇಜ್ 22.9 ಎಸ್ಸಿ (100 ಮಿಲಿ)
484618