ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು
Wetsil Plus (Spreader/Sticker/Penetrator) 100ml
210280
ನ್ಯೂಟ್ರೋ-ಜೆಲ್ 150 ಗ್ರಾಂ
399550
ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಪವರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೌಡರ್ 95% (250 ಗ್ರಾಂ)
349500
Super Sona (250 g)
350500
Sugarcane Special (500 g)
450850
MH Bio Combi (1 Kg)
375395
MH TATA Ralligold(Sp) - 100 g
650660
Multiplex Pushti Chelated 10% Ca (100 g)
160170
MH Bio Starter (1 Kg)
170180
MH - Nutribuild Chelated Fe EDTA 12 % (250 g)
265320
AllStar 250 g
349480
ಬಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೌಡರ್ (500 ಗ್ರಾಂ)
450550
Basfoliar CabMag (500 ml)
490650
Basfoliar K 40 (1 kg)
890900
Basfoliar K 40 (500 gm)
465475
Basfoliar Kelp Premium (1 Ltr)
14501550
Basfoliar Kelp Premium (500 ml)
750800
Bayer Ethrel(Ethephon) 500 ml
11001320
RJ Bayer Planofix (AAA 4.5%) 100 ml
90130
BioVita(Ascophyllum nodosum) 500 ml
460492
Bloomer 50ml
350450
ಕೋರಮಂಡಲ್ ಗ್ರೋಮೋರ್ 0:0:50 (1 ಕಿ.ಗ್ರಾ.)
149155
RJ FERTIS WG (Sulphur 90% Powder) 3 kg
400510
Ignite 500 ml
7002200
MH - Nutribuild Chelated Fe EDTA 12 % (500 g)
510600
MH - Nutribuild Chelated Zn EDTA 12 % (500 g)
510565
MH Coromandel Gromor 0:0:50 (1 Kg)
149155
MH Coromandel Gromor 0:52:34 (1 Kg)
229280
MH Coromandel Gromor Calcium Nitrate (1 Kg)
109140
MH Nutribuild ChelatedMix Maharashtra Grade2 250 g
340350
MH Prokisan Grade 2 (250 g)
360375
MH Prokisan Grade 2 (500 g)
700730
MH RANGAT (500 g)
435470
MH TATA Bahaar - 500 ml
430575
MH TATA Ralligold (G) - 4 Kg
650796
MH TATA Solubor - 1 Kg
375398
Multiplex Pushti Chelated 10% Ca (250 g)
380385
ನಾಗಮೃತ (ಎನ್‌ಎಎ) 100 ಮಿ.ಲಿ.
5555
ಫ್ಲೋರೋಫಿಕ್ಸ್ (250 ಗ್ರಾಂ)
390590
NutriPro 20 % Boron 1 Kg
310430
NutriPro 20 % Boron 500 g
175250
NutriPro Grade 2 - 250 g
210350
NutriPro Grade 2 - 500 g
405650
Nutribuild Chelated Zn EDTA 12 % (250 g)
265290
Nutrifeed Boron 20% (1 kg)
310380
Nutrifeed Boron 20% (250 gm)
120150
Nutrifeed Boron 20% (500 gm)
170215
Nutrifeed Calcium nitrate (CaNO3) 1 kg
105125
Nutrifeed MAP (12:61:0) 1 kg
155225
Nutrifeed NPK (19:19:19) 1 kg
125180
Nutrifeed PN (13:0:45) 1 kg
155210
Nutrifeed PS (0:0:50) 1 kg
140150
OPTIMUS 500 ml
5001800
ಪವರ್ ಜೆಲ್ - ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶ (500 ಗ್ರಾಂ)
400650
ರೂಟ್ ಪವರ್ (200 ಗ್ರಾಂ)
175450
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 1 Lt
650900
ಸುಮಿತೊಮೋ ಹೋಷಿ ಜಿಎ 0.001% 500 ಮಿ.ಲಿ.
325480
MH TATA Bahaar - 1000 ml
8501025
UPL SILWET GOLD % ( 100 ml)
210210
UPL SILWET GOLD % ( 500 ml)
8151050
UPL Zeba - 5 Kg
27502750
ವೆಜ್ ಸ್ಟಾರ್ (500 ಗ್ರಾಂ)
340550