ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್:indofil
ಅವತಾರ (ಹೆಕ್ಸಾ 4% + ಜಿನೆಬ) 250 ಗ್ರಾಂ
225325
ಅವತಾರ (ಹೆಕ್ಸಾ 4% + ಜಿನೆಬ) 500 ಗ್ರಾಂ
450610
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 250 g
500800
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 500 g
8501225
ಇಂಡೋಫಿಲ್ ಎಂ -45 (ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್) 1 ಕೆ.ಜಿ.
290440
INDOFIL M-45 (Mancozeb) 500 g
202232
ಇಂಡೋಫಿಲ್ ಮಿರ್ಜರ್ (ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಾಜೋಲ್ 18% + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 62% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ) 500 ಗ್ರಾಂ
540690
ಮ್ಯಾಟ್ಕೊ 250 (ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 8% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64%) 250 ಗ್ರಾಂ
310400
ಮ್ಯಾಟ್ಕೊ 500 (ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 8% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64%) 500 ಗ್ರಾಂ
590700
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 250Gm
230300
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 500Gm
440560
MH - INDOFIL M-45 (Mancozeb 75 %WP) - 500Gm
200232
MH - MATCO (Matalaxyl8% + Mancozeb64% WP) - 250Gm
310400
MH - MOXIMATE (Cymoxanil8% + Mancozeb64%) - 600Gm
720771
MH - RIMON (Novaluron 10 % EC) - 100ml
380406
MH - SULFIL (Sulphur 80 % WG) 1Kg
145150
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 100Gm
650873
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 50Gm
350452
RJ INDOFIL M-45 (Mancozeb) 1 Kg
290440
ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ (ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 50% + ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್) 100 ಗ್ರಾಂ
140150
ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ (ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 50% + ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್) 25 ಗ್ರಾಂ
4045
SULFIL (Sulphur 80 % WG) 1Kg
145160
TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 100Gm
750870