ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
30 Dec 19, 06:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Which insecticide will you spray if pod borer is observed before flowering in chickpea
If population of larvae reached to one or more than one per plant, spray lambda cyhelothrin 5 EC @ 10 ml or thiodicarb 75 WP @ 10 g or chlorantraniliprole 18.5 SC @ 3 ml or emamectin benzoate 5 SG @ 5 g per 10 lit of water.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
32
2