ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯು ‘ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ರೈತನ ಹೆಸರು-ಶ್ರೀ.ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ರಾಜ್ಯ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಹೆ-30ಕಿಗ್ರಾಂ.13:0:45ನ್ನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕು
1210
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್