ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೆಲಗಡಲೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೃಷಿ.
ರೈತರ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ ದೇವಾಸಿ ಭಾಯಿ ರಾಜ್ಯ-ಗುಜರಾತ್ ಪರಿಹಾರ - ಸಲ್ಫರ್ 90% @ 3 ಕೆಜಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
699
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್