ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಬದನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯ ಉಳುಮೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ. ಎಚ್.ಎಂ ಡಕಾನಿ ರಾಜ್ಯ- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಹೆ - ಎಕರೆಗೆ, 19: 19:19 @ ಎಕರೆಗೆ 3 ಕೆ.ಜಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
395
2
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್