ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಸಜ್ಜೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು -ಶ್ರೀ. ಜತೀನ   ರಾಜ್ಯ- ಗುಜರಾತ್   ಸಲಹೆ- ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
778
1
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್