ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಾ ?
ನೀವು ಹೌದು ಏನುದಾದರೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.
233
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್