ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
09 Jan 19, 12:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Spray this insecticide in Mustard, if aphid is observe
For control of aphids in Mustard, spray Imidacloprid 70% WG @ 2 g or Thiamethoxam 25% WG @ 4 g per 10 liters of water.
479
67