ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲೆಶ್ ರಾಜ್ಯ - ತೆಲಂಗಾಣ ಕ್ರಮಗಳು- ಫ್ಲೋನಿಕಾಮೈಡ್ 50% WG @ 8 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ ಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ.
907
246
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್