ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ ನೋಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪರಿಹಾರ.
ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ ನೋಣದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಾಲ್ಡಾನ್@ 7 ಕೆಜಿ / ಎಕರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಬೇಕು.
2
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್