ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣದ ಪರಿಹಾರ
ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣದ ಬಾಧೆ ಇದ್ದರೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾರಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ (ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣದ ಮೋಹಕ್ ಬಲೆ ) 5 ಬಲೆಗಳು / ಎಕರೆ ನೇತುಹಾಕ ಬೇಕು .
18
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್