ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಬೆಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಕೊರೆಯುವ ಹುಳುವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪರಿಹಾರ
ಬೆಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವಿಕೆಯವ ಹುಳುವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಕವರ್ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು 50 ಮಿಲಿ / ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
13
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್