ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಅಂತರವಾಹಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಆಯ್ಕೆ
ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂತರವಾಹಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಂಪರ್ಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
401
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್