ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಪುರ್ನಾಟಿ, ತರಕಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟ / ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ
ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಅರೆವಾ 1 ಗ್ರಾಂ / ಲೀಟರ್ , ಎಂ 45 3 ಗ್ರಾಂ / ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಪುಡಿ 3 ಗ್ರಾಂ / ಲೀಟರ್ ಮಿಶ್ರಣದಂತೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
8
3
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್