ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Recommended insecticide for fruit borer control in apple ber
Spray profenophos 50 EC @ 10 ml or monocrotophos 36 WSC @ 10 ml per 10 lit of water.
183
0