ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಅನಿಲ್ ದಾವೆ ರಾಜ್ಯ: ಗುಜರಾತ್ ಸಲಹೆ - ಎಕರೆಗೆ 3 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ 0:0:50 ಅನ್ನು ಡ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.
1637
378
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್