ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜ್ಯ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ - 3 ಕೆ.ಜಿ 19: 19: 19 ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕು "
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
1210
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್