ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ ನುಶಿಯ ಬಾಧೆ
ಫೆನಾಜಾಕ್ವಿನ್ 10 ಇಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಪರ್ಗೈಟ್ 57 ಇಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಎಟಾಕ್ಸಜೋಲ್ 10 ಎಸ್ಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಫೆನ್ಪ್ರೊಪಾಥ್ರಿನ್ 30 ಇಸಿ @ 10 ಮಿಲಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
8
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್