ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಬಟಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಬಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿರೋಗದ ಬಾಧೆ ಇದ್ದರೆ, ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಜೋಲ್, ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು 20 ಮಿಲಿ / ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
4
3