ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ತೊಗರಿಯ ಕೀಟ ಪೀಡೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ತೊಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಿಹುಳುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಧನುಕಾ ಇಎಂ -1 @ 10 ಗ್ರಾಂ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
14
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್