ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
Aaj ka PhotoAgroStar Agronomy Centre of Excellence
Outbreak of Leaf-Eating Caterpillar in Castor Crop
Farmer's Name: Shri. Ram Babu State: Andhra Pradesh Tip: Spray Imamactin Benzoate 5% SG @100 gm or Chlorantrenylprol 18.5% SC @60 ml per acre 200 lit. should be dissolved with water.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
109
1
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್