ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶು ಆಹಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಪ್ರತಿ ಪ್ರೌಢ ಆಕಳು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗೆ 50 ಗ್ರಾಂ ಹಾಗೂ ಕರುಗಳಿಗಾಗಿ 25 ಗ್ರಾಂ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಲವಣಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
385
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್