ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ದಾಳಿಂಬೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಲಘುಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯತೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಜ್ಯ - ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ - ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 3 ಕೆ.ಜಿ. 0:52:34 ಅದನ್ನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
526
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್