ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಗರಿಷ್ಟ ಜೀರಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ
ರೈತರ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ನಿಲೇಶ್ ಕಂಜರಿಯಾ ರಾಜ್ಯ - ಗುಜರಾತ್ ಸಲಹೆ: . ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ ಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಮೈಕ್ರೊನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ..
1131
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್