ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಶಿಯ ಬಾಧೆ
ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಶಿಯ ಬಾಧೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಗುಣ್ಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ ಅದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಧೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೆ ನಿರ್ವಹಣಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
285
7
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್