ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ನೆಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಕೃಷಿಕರಹೆಸರು:ಶ್ರೀ.ಮಾರುತಿ.ಎಲ್.ದಾಸನವರ ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಹೆ: ಗಂಧಕ 90% 3 ಕೆಜಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಕೆರೆ @ ಮಣ್ಣುಗೆ ಗಿಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಕಬೇಕು
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
332
17
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್