ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಜಂತು ಹುಳುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಜಂತು ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ಹನಿಗೆ ಪೇಸಿಲೊಮೈಸಿಸ್ ಲಿಲಾಸಿನಸ್1 ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು .
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
416
1
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್