ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಹೆಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ನಂಜುರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಬಾಧೆಗೊಂಡ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಟ್ರೈಝೋಪೋಸ್ ೪೦ ಇಸಿ @ ೨೦ಮೀ ಲಿ ಅಥವಾ ಅಸಿಟಮಾಪ್ರಿಡ್ ೨೦ಎಸ್ ಪಿ @೪ಗ್ರಾಂ ೧೦ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಿಳಿನೊಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಿಂಪಡಣೆಮಾಡಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
228
2
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್