ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
02 Mar 19, 01:00 PM
Krishi VaartaKrishi Jaagran
Lodge Complaint if you don’t benefit from PM-Kisan!
The farmer’s deprived 'PM-Kisan' scheme can inform the officials about their problems. New Delhi. The first instalment of Rs. 2,000 under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan) scheme has reached more than 10 million farmers' accounts. Significantly, after launching the Gorakhpur scheme in UP, Prime Minister Narendra Modi said that there was complete transparency in this scheme. The list of beneficiary farmers will be released in Gram Panchayat. It will then be uploaded to the' PM-Kisan Portal.'
However, in cases where farmers feel that the money is not received in their account even after complying with all the rules of the scheme, they can register their complaints with the officials at the block or district level. They can go to the Patwari, which gives details of the land. If it is in accordance with the rules, the farmer will have to meet the district agricultural officer and the decision will therefore be taken. Sources - Krishi Jagran, 25 February 2019 If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
207
0