ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
29 Aug 19, 06:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Livestock Health
1. Animal should be given lukewarm feed and clean water to drink. 2.To maintain the body temparature of cattle, they should be fed with mixture of oil cakes and jaggery.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
25
0