ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
13 Sep 19, 06:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Learn more about Cotton Pink Bollworm
The presence of rosette flowers demonstrates the pink bollworm's damage. Infestation in September-October is usually higher. The population is augmented by flood irrigation and hot weather. Spray Chlorantraniliprole 9.3% + Lambda Cyhelothrin 4.6% ZC@ 5 ml per 10 lit water.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
7
0