ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಕೊರಕದ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯ: ತೆಲಂಗಾಣ ಪರಿಹಾರ: ಈ ಕೀಡೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಲಾರ್ವಿನ್ (ಥಿಯೋಡಿಕಾರ್ಬ್ 75% WP) ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ 30 ಗ್ರಾಂನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
338
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್