ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಈ ಮರಿಹುಳು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಗುಲಂಜಿಯ ಮರಿಹುಳುಗಳು ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳಾದ ಸಸ್ಯಹೇನುಗಳು, ಜಿಗಿಹುಳುಗಳು. ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕೀಟವಾಗಿದೆ . ಒಂದು ಮರಿಹುಳುವು ದಿನದಲ್ಲಿ 450-500 ಸಸ್ಯಹೇನುಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೀಟದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
4
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್