ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಟ್ರೈಕೊಗ್ರಾಮಾ ಕಣಜ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಈ ಕಣಜಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕ ಹುಳುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಾನಿಕಾರಾಕ ಕೀಟಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಸುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
15
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್