ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Know about the parasite “Apenteles”
This is a parasite of Tomato fruit borer. On higher population, avoid insecticidal sprays.
92
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್