ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಟೊಮೆಟೊನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೃಷಿ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಹಿರಾಜಿ ಪೇಟ್ವೇಕರ್ ರಾಜ್ಯ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ - 3 ಕೆ.ಜಿ 19: 19: 19 ಹನಿ ಮೂಲಕ. "
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
815
159
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್