ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಸಮಗ್ರವಾದ ಜೋಳದ ಉತ್ಪಾದನಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ರೈತನ ಹೆಸರು – ಶ್ರೀ. ಶೈಕ್ಷವಳ್ಳಿ _x000D_ ರಾಜ್ಯ – ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ _x000D_ ಸಲಹೆಗಳು – ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ನೀರಾವರಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
281
0