ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ಕಾ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾಜ್ಯ : ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಪರಿಹಾರ: ಟಬುಕಾನಝೋಲ್ 25.9% ಇಸಿ @ 15 ಮೀ ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
630
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್