ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ಹತ್ತಿಯ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ನೀವು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ಯ್ಲು ಮಾಡಿದನಂತರ ಅದನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುತ್ತೀರಾ?
ನೀವು ಹೌದು ಏನುದಾದರೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.
268
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್