ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈಕೊಡರ್ಮಾ ಜೈವಿಕಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀರಾ?
ನೀವು ಹೌದು ಏನುದಾದರೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.
293
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್