ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ಮುಂಗಾರಿನ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಲು ನೀವು ಮಾಗಿ ಉಳಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ
ನೀವು ಹೌದು ಏನುದಾದರೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.
1105
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್