ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕಾರಣ ಕಡಲೆಕಾಯಿಯ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು
ರೈತರ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ - ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಪರಿಹಾರ - 12% ಕಾರ್ಬೊಂಡೆನ್ಜಿಮ್ + 63% ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್, ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ ಗೆ 40 ಗ್ರಾಂ ನಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
386
1
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್